Algemene voorwaarden van Global Risk Advice en Risi&co

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft tot levering van diensten en goederen.
 1. Opdrachtnemer: Global Risk Advice en als tweede handelsnaam Risi&co is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 78622972.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer gedane offertes en op alle door haar gesloten overeenkomsten met de opdrachtgever.

2.2 Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van het in de overeenkomst vermelde, dan wel afwijking van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

 

Artikel 3 Betalingen

3.1 Indien niet anders overeengekomen is, blijft de prijs gedurende de looptijd van de overeenkomst ongewijzigd.

3.2 Indien geen andere betalingstermijn is overeengekomen, dient opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen, een en ander zonder korting, verrekening of schuldcompensatie, tenzij dit een wettelijke bevoegdheid is. Binnen een maand van levering van diensten zal de factuur verzonden worden, mits anders overeengekomen.

3.3 Opdrachtgever zal enkel door het verstrijken van de betalingstermijn in gebreke zijn, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling dan wel rechtelijke tussenkomst nodig is. Aan opdrachtnemer is een vertragingsrente verschuldigd van 1% van het desbetreffende factuurbedrag voor elke maand of een gedeelte daarvan dat de opdrachtgever met de betaling in verzuim is, een en ander onverminderd de mogelijkheid van opdrachtnemer, als het een termijnbetaling betreft, het nog openstaande bedrag direct op te eisen.

3.4 Opdrachtgever zal de kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, die gemaakt moeten worden ter zake van de invordering verschuldigd zijn. Deze kosten bedragen tenminste 15% van het te vorderen bedrag, te vermeerderen met de wettelijke rente.

3.5 Onverminderd de betalingsverplichting van opdrachtgever houdt opdrachtnemer zich het recht voor de levering van diensten en goederen op te schorten, respectievelijk te staken en niet te hervatten als opdrachtgever niet aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan, zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding gehouden is.

3.6 Global Risk Advice en Risi&co behoud zich het recht voor om voor trainingsafspraken die geannuleerd worden  volgens de onderstaande afspraken in rekening te brengen:

 • Indien 2 weken voor de geplande datum werkzaamheden worden geannuleerd factureert opdrachtnemer 50 % van het totaal bedrag.
 • Indien 1 week voor de geplande datum werkzaamheden worden geannuleerd, factureert opdrachtnemer 75% van het totaal bedrag.
 • Indien korter dan 2 werkdagen voor de geplande datum werkzaamheden worden geannuleerd, factureert opdrachtnemer 100% van het totaal bedrag.

 

Artikel 4. Overmacht en ontbinding van de overeenkomst

Ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever kan uitsluitend geschieden met een aangetekend schrijven.

 

Artikel 5. Geheimhouding

5.1 Partijen zijn zowel tijdens als na afloop van de overeenkomst wederkerig tot geheimhouding verplicht van al hetgeen waarvan zijn uit hoofde van de overeenkomst kennis (hebben kunnen) nemen en/of waarvan het vertrouwelijke karakter evident is.

 

Artikel 6. Auteursrecht & Rechten van intellectuele eigendom

 1. De auteursrechten op gegevens en resultaten, bekend geworden respectievelijk bereikt binnen het kader van de afgesloten overeenkomst, komen toe aan opdrachtnemer.
 1. Intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) die ontstaan door het uitvoeren van de opdracht worden na voltooiing van de opdracht, voor zover zij aan Global Risk Advice en Risi&co toebehoren en voor overdacht vatbaar zijn, aan opdrachtgever overgedragen, mits opdrachtgever al hetgeen zij uit welken hoofde ook aan Global Risk Advice en Risi&co verschuldigd is –waaronder begrepen de afkoop van eventuele ontwikkelingskosten en IE-rechten alsmede rente en kosten- heeft voldaan.
 2. In geval Global Risk Advice en Risi&co bij de uitvoering van de aan hen verstrekte opdracht gebruik maken van de door opdrachtgever verstrekte modellen, gegevens, tekeningen, afbeeldingen, ontwerpen enz., is opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de inachtneming van eventuele IE-rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart Global Risk Advice en Risi&co van iedere vordering in dit verband.
 3. Global Risk Advice en Risi&co is gerechtigd het in het kader van de uitvoering van de opdracht vervaardigde te gebruiken in portfolio in de meest ruime zin van het woord.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van een aan opdrachtnemer verwijtbare tekortkoming in de uitvoering van de levering van diensten en goederen. Deze contractuele aansprakelijkheid geldt tot ten hoogste het bedrag van de vergoeding van de levering van diensten en goederen.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade tijdens trainingen en of activiteiten door ons georganiseerd, mits wij zorgvuldig gehandeld hebben.

 

Artikel 8: Klachten

 1. Indien een opdrachtgever een klacht heeft kan de opdrachtgever een beroep doen op de klachtenregeling van Global Risk Advice en Risi&co. Te vinden op onze website www.globalrisksdvice.com en op www.risi-co.nl

 

Artikel 9: Overmacht

 1. Tekortkomingen van Global Risk Advice en Risi&co in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hen worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan hen schuld, noch krachtens de wet, overeenkomst of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.
 2. Tekortkomingen van Global Risk Advice en Risi&co in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van a) bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking (onverschillig op welke wijze ontstaan) b) ziekte of overlijden c) stroomstoring, worden onder meer aangemerkt als niet aan Global Risk Advice en Risi&co toe te rekenen (overmacht) en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige schadevergoeding.
 1. Indien Global Risk Advice en Risi&co door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst na te komen, is Global Risk Advice en Risi&co gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden c.q. de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Opdrachtgever heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.

 

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen

Op elke overeenkomst tussen Global Risk Advice en Risi&co en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Voor alle geschillen uit deze overeenkomst of uit nadere overeenkomsten ter uitvoering hiervan is uitsluitend de kantonrechter of de arrondissementsrechtbank te Zutphen bevoegd. Global Risk Advice en Risi&co blijft echter bevoegd de opdrachtgever in rechte te betrekken voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale recht toegevoegde rechter. Tenzij anders is overeengekomen.