Privacy Statement

Version 2020

 

Global Risk Advice, gevestigd aan de Diepenveenseweg 1B, Deventer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://globalriskadvice.com
Bezoekadres is : Diepenveenseweg 1B, Deventer
Telefoonnummer +31-6-12572753

Jacob van t Slot is de Functionaris Gegevensbescherming van Global Risk Advice
Hij/zij is te bereiken via Jacob@globalriskadvice.com

Global Risk Advice verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

– gegevens over uw gezondheid.
Voor deelname aan een HEAT training ontvangt u een vragenlijst betreffende uw fysieke en mentale fitheid. Aan de hand hiervan kunnen wij ons programma aanpassen om uw welzijn tijdens de training te optimaliseren.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Global Risk Advice verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om diensten zoals trainingen aan u te leveren

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Global Risk Advice neemt  niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Global Risk Advice) tussen zit. Global Risk Advice maakt hiervan geen gebruik!

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Global Risk Advice bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens  > Bewaartermijn > Reden

Personalia

categorie bewaartermijn Reden
Personalia 3 jaar. Ivm met vervog trainingentrainingen
contactgegevens 3 jaar ivm uitnodigen vervolg trainingen
geslacht 3 jaar Ivm uitnodigen vervolg training
Bijzondere gegevens Tot en met afronden training. Daarna gewist. Uw veilgheid bij deelname.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Global Risk Advice verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Global Risk Advice gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@globalriskadvice.com.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Global Risk Advice zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Global Risk Advice wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Global Risk Advice neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@globalriskadvice.com